econom graf

ewa-ewa s.r.o.

Účtovníctvo

Mzdy

Dane

Nie len účty
Finančný rast
Sledovanie nákladov

O Nás

Od roku 1995 sa zaoberám poskytovaním ekonomických služieb v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd a personalistiky, daní a iných ekonomických činností formou živnosti. Od roku 2013 v rámci spoločnosti ewa-ewa s.r.o. V súčasnosti sú našimi klientmi domáce aj zahraničné spoločnosti s ručením obmedzeným ako aj fyzické osoby. Našim hlavným cieľom je spokojnosť klientov, preto pristupujeme ku každému individuálne podľa jeho potrieb a požiadaviek, aby bol odbremenený od administratívnej práce, sledovania legislatívnych zmien a termínov a mohol sa tak plne sústrediť len na svoju podnikateľskú činnosť. Poskytujeme profesionálny prístup, diskrétnosť, spoľahlivosť, flexibilitu. Zverením svojej agendy a využitím nami ponúkaných služieb ušetríte za účtovný software, školenia, odbornú literatúru a to všetko za prijateľné ceny.

calculation

Služby

  Jednoduché účtovnictvo
 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Prehľady o neuhradených pohľadávkach a záväzkoch
 • Evidencia drobného majetku
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisov
 • Evidencia jázd a spotreby pohonných hmôt
 • Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku
 • Spracovanie podkladov k mesačným a štvrťročným daňovým priznaniam k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Podvojné účtovníctvo
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Prehľady o neuhradených pohľadávkach a záväzkoch
 • Evidencia drobného majetku
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisov
 • Evidencia jázd a spotreby pohonných hmôt
 • Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku
 • Spracovanie podkladov k mesačným a štvrťročným daňovým priznaniam k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • Poskytnutie záznamov a dokumentácie pre audítora spoločnosti
 • Mzdová agenda a personalistika
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd z pracovného pomeru
 • Vypracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • Vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov
 • Výstupy pri ukončení pracovného pomeru
 • Vyhotovenie potvrdení o príjmoch zamestnancov
 • Výpočet mesačných miezd a odvodov
 • Evidencia výplatných pások a mzdových listov
 • Výpočty nemocenských dávok
 • Tvorba sociálneho fondu
 • Evidencia dovolenky
 • Spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
 • Vyhotovenie príkazov na úhradu odvodov a daní
 • Vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
 • Spracovanie prehľadov a ročného hlásenia pre daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Daňové priznania
 • K dani z príjmu fyzických osôb
 • K dani z príjmu právnických osôb
 • Daň z motorových vozidiel
 • Výpočet preddavkov na daň
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň zo závislej činnosti

Cenník

Odmena za externé vedenie účtovníctva vychádza od rozsahu mesačnej agendy, charakteru požadovaných služieb, počtu zamestnancov a ostatných parametrov. Cena je stanovená na základe dohody s klientom, pričom v cene je zahrnuté aj poradenstvo v priebehu roka.

econom
econom

Iné

V prípade potreby a podľa požiadaviek klienta účasť a spolupráca pri kontrole zo strany daňového úradu, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a iných orgánov štátnej správy Spracovanie štatistických výkazov. Vypracovanie podkladov k získaniu úveru.